Wet verbetering poortwachter (Wvp)

Sinds 29 november 2001 is de Wet verbetering poortwachter van kracht. In deze wet is vastgelegd wat van een langdurig zieke werknemer en diens werkgever wordt verwacht om re-integratie van de werknemer te bespoedigen. De werknemer en werkgever moeten er volgens de Wet verbetering poortwachter samen voor zorgen dat de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Kan een werknemer door zijn ziekte of handicap zijn oude werk niet meer doen? Dan kan de werkgever een re-integratiebureau inschakelen, zodat de werknemer door middel van een re-integratietraject kan doorstromen naar ander werk.

Re-integratiedossier

De Wvp schrijft voor dat er een re-integratiedossier wordt bijgehouden voor de zieke werknemer. In dit dossier wordt bijgehouden wat de werknemer en werkgever hebben ondernomen in het kader van de re-integratie van de werknemer. Het dossier bevat onder meer documenten, verslagen van gesprekken, e-mails, correspondenties, re-integratieactiviteiten en belangrijke formulieren. Zit de werknemer na twee jaar nog steeds ziek thuis of is zijn contract ondertussen afgelopen, dan beoordeelt het UWV aan de hand van het re-integratiedossier of er door beide partijen voldoende is ondernomen om de werknemer weer aan het werk te krijgen.

Schema Wet verbetering poortwachter

De Wet verbetering poortwachter geeft duidelijk aan welke documenten in het re-integratiedossier moeten worden opgenomen, namelijk:

  • Als uw werknemer zes weken thuis zit, moet er een probleemanalyse worden opgesteld door een bedrijfsarts.
  • Na acht weken stellen de casemanager (degene die verantwoordelijk is voor de dossieropbouw) en de zieke werknemer samen een plan van aanpak op.
  • Iedere zes weken volgt vervolgens een evaluatie van het plan van aanpak.
  • Na 42 weken ziekte moet de werkgever de werknemer ziek melden bij het UWV.
  • Is een werknemer een jaar arbeidsongeschikt, dan volgt na 52 weken een eerstejaarsevaluatie.
  • Is de werknemer 87 weken arbeidsongeschikt, dan ontvangt deze een WIA-aanvraagformulier van het UWV. De werknemer moet nu voor het einde van week 91 een WIA-uitkering aanvragen bij het UWV.
  • Acties in het kader 1e- en 2e spoor re-integratie. Oftewel, alle acties die de werknemer en de werkgever hebben ondernomen om de werkgever weer aan het werk te krijgen, zowel binnen als buiten het bedrijf.

Inspanningsverplichting werknemer én werkgever

De werknemer moet meewerken aan zijn re-integratie. Doet hij dat niet, dan kan dit gevolgen voor hem hebben in de vorm van het opschorten van loon of ontslag. Maar ook de werkgever moet zijn best doen om de werknemer te laten re-integreren. Vindt het UWV na twee jaar dat de werkgever niet voldoende heeft ondernomen, dan kan een loondoorbetalingsverplichting van een jaar worden opgelegd. De werkgever mag de werknemer in dat geval niet binnen de termijn van een jaar ontslaan, tenzij kan worden aangetoond dat er binnen deze periode voldaan is aan het rechtzetten van de door UWV genoemde tekortkomingen.

Wat kan CNW voor u betekenen?

CNW zet zich al jaren in voor de re-integratie en outplacement van (zieke) werknemers. Wij kunnen u dan ook als geen ander adviseren over de wetgeving omtrent dit onderwerp. Wilt u meer weten over de Wet verbetering poortwachter of het re-integratiedossier, neem dan contact met ons op. Daarnaast kunt u bij ons terecht als u gebruik wilt maken van een re-integratietraject of outplacementtraject. Samen met u en uw werknemer kijken we hoe en waar de werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan.

Op de website van het UWV vindt u meer informatie over de Wet verbetering poortwachter. Ook kunt u voorbeelden van de probleemanalyse en het plan van aanpak voor in het re-integratiedossier downloaden.