Algemene Leveringsvoorwaarden

Artikel 1 Definities

1. In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. CNW of Opdrachtnemer: CNW
 2. Opdrachtgever: een natuurlijk of rechtspersoon die een opdracht aan CNW verstrekt;
 3. De Algemene Leveringsvoorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van CNW.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden maken deel uit van en  zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan, overeenkomsten en rechtsverhoudingen met CNW, inzake alle werkterreinen waarop CNW haar diensten verleent, waaronder dienstverlening in het kader van outplacement van o.a.  moeilijk plaatsbare werkzoekenden en (re) integratie van arbeidsgehandicapten, dienstverlening ten behoeve van werkgevers ter vervulling van (moeilijk vervulbare) vacatures en dienstverlening in het kader van personeelsvoorziening in brede zin, waaronder in ieder geval loopbaanbegeleiding, talentontwikkeling van werkzoekenden en werknemers, preventie van werkloosheid, ziekteverzuim en instroom in de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering. Hieronder is tevens begrepen de dienstverlening die kosteloos door CNW wordt aangeboden.
 2. Van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijkende overeenkomsten en bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij door CNW uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 3. De Algemene Leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door CNW zijn aanvaard.

Artikel 3 Aanbod

 1. Alle onderhandelingen en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gedane aanbiedingen of toezeggingen geven niet eerder aanspraak dan vanaf het moment dat deze aanbiedingen en toezeggingen schriftelijk door CNW zijn bevestigd en ook schriftelijk door de opdrachtgever zijn geaccepteerd.
 2. Onherroepelijke aanbiedingen of toezeggingen hebben een maximum geldigheidsduur van 30 (dertig) dagen na dagtekening, tenzij in het aanbod een ander termijn voor aanvaarding is opgenomen.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens, van de juistheid waarvan opdrachtgever mag uitgaan. Opdrachtgever staat er voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan opdrachtnemer heeft verstrekt.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst en uitvoering

 1. De overeenkomst komt tot stand op de datum waarop deze door beide partijen is ondertekend en wordt van kracht op de datum dat deze door CNW is ontvangen.

 2. CNW zal de door haar te verrichten opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspanningsverplichting daar het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd tenzij in het aanbod een resultaat-verplichting is opgenomen.

 3. Opdrachten worden op exclusieve basis uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Wijzigingen en aanvullingen

 1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst, met inbegrip van de daarop toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden, worden eerst van kracht nadat zij schriftelijk tussen CNW en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

 2. Het staat partijen vrij te bewijzen dat de wijzigingen op een andere wijze dan in het vorige lid bedoeld tot stand zijn gekomen.

Artikel 6 Intellectuele Eigendom

 1. Het intellectuele eigendomsrecht van al het voor de uitvoering van de opdracht door CNW gehanteerde (opleidings-)materiaal alsmede van de adviezen, concepten en plannen ligt bij CNW.
 2. Het is opdrachtgever - anders dan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van CNW - uitdrukkelijk verboden de producten als omschreven in lid 1 van dit artikel alsook de door CNW voor de uitvoering van de opdracht  gehanteerde methoden en technieken - al dan niet met inschakeling van derden - te vermenigvuldigen, te openbaren of te exploiteren.

Artikel 7 Overeengekomen som en betaling

 1. Bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is CNW gerechtigd overeengekomen som aan te passen overeenkomstig het CBS Prijsindexcijfer voor  alle gezinshuishoudens, tenzij CNW en opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

 3. Tenzij CNW en opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, wordt de overeengekomen som, zo nodig, vermeerderd met voorschotten aan en declaraties van ingeschakelde derden, naar rato per maand aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 4. Alle kosten - waaronder begrepen advertentiekosten - na overleg met de opdrachtgever door CNW gemaakt in verband met de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van opdrachtgever. Aan het einde van de maand waarin de kosten zijn gemaakt, worden deze kosten door CNW aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 5.    De opdrachtgever is gehouden elke door CNW ingediende factuur binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij beide partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.
 6. Verrekening van het factuurbedrag met enige       bestaande tegenvordering is niet toegestaan.
 7. Bij tussentijdse beëindiging van de opdracht om welke reden dan ook, is CNW - onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding - gerechtigd om aan opdrachtgever een honorarium in rekening te brengen gebaseerd op het door CNW gehanteerde uurtarief vermenigvuldigd met het aantal tot aan de datum van ontvangst van een schriftelijke beëindiging van de opdracht besteedde uren.

Artikel 8 Inschakeling derden

 1. CNW is bevoegd om bij de utvoering van de opdracht gebruik te maken van de diensten van derden.

 2. CNW zal bij de keuze van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  Indien CNW aantoont dat zij zorgvuldig is geweest in haar keuze, is zij niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden.

 3. Indien de opdrachtgever dientengevolge schade heeft geleden, zal CNW Opdrachtgever in ieder geval zoveel als in CNW's oordeel mogelijk is behulpzaam zijn bij diens pogingen om de schade te beperken.

Artikel 9 Opschorting

 1. Indien de opdrachtgever tekort schiet in enige verplichting jegens CNW of indien CNW gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de opdrachtgever zal tekortschieten in de nakoming van enige verplichting jegens CNW, heeft CNW het recht om haar verplichtingen uit enigerlei overeenkomst met de opdrachtgever op te schorten onverminderd het recht van CNW om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien een overeenkomst niet door CNW kan worden nagekomen ten gevolge vanomstandigheden die CNW bij het totstandkomen van de overeenkomst niet bekend waren, heeft CNW het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk wordt of blijft.
 2. Daarnaast heeft CNW het recht de nakoming van haar verplichting op te schorten en is zij niet in verzuim, indien zij tengevolge van een verandering in omstandigheden die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten haar invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen.
 3. Onder omstandigheden die redelijkerwijze niet te verwachten waren en buiten de invloedssfeer van CNW liggen, wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van CNW aan hun verplichtingen dan wel brand, stakingen of werkonderbrekingen bij die leveranciers.
 4. Geen bevoegdheid tot opschorting bestaat als de nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid meer dan 6 (zes) maanden voortduurt. In dat geval wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden zonder dat een van partijen recht heeft op vergoeding van de door de ontbinding geleden of te lijden schade.
 5. Als CNW haar verplichting gedeeltelijk is nagekomen, is zij gerechtigdtot een evenredig deel van de overeengekomen som berekend op basis van het reeds verrichte werk en de reeds gemaakte kosten.

Artikel 11 Niet nakoming

 1. Indien opdrachtgever enige betaling niet stipt op tijd verricht, is hij in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn. In dat geval, alsmede indien opdrachtgever failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, executoriaal beslag op zijn vermogen wordt gelegd, overlijdt of op andere wijze het beheer over zijn vermogen verliest, ontbonden wordt dan wel zijn onderneming staakt, worden alle aan CNW verschuldigde bedragen zonder dat enige ingebrekestelling daartoe vereist is, direct opeisbaar en heeft CNW tevens het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Opdrachtgever is alsdan gehouden tot vergoeding van de door CNW daardoor geleden en/of te lijden schade. Op CNW rust alsdan geen enkele verplichting tot betaling van een schadevergoeding wegens ontbinding van de overeenkomst.
 2. Over ieder opeisbaar bedrag is eenrentevergoeding van 1% (een procent) per maand verschuldigd vanaf de dag der opeisbaarheid tot die der algehele voldoening. Een gedeelte van de maand telt als volle maand.
 3. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die CNW jegens opdrachtgever dient te maken ter effectuering van haar rechten, komen voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12 Overige tussentijdse beëindiging

 1. Indien CNW en/of opdrachtgever - nadat de mogelijkheden tot bijstelling zijn onderzocht - van oordeel is/zijn dat de opdracht niet conform de overeenkomst kan worden uitgevoerd dan hebben zij het recht om de overeenkomst te beëindigen.
 2. In geval van voortijdige beëindiging op verzoek van een der partijen is aan CNW een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het gemiddeld over de voorgaande periode van het door opdrachtgever aan CNW verschuldigde bedrag.
 3. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever zijn eveneens aan CNW de kosten verschuldigd verbonden aan reeds door CNW met derden aangegane contracten. Ter vaststelling van bedoelde kosten is de administratie van CNW bepalend, waarvoor de opdrachtgever desgewenst tegenbewijs kan leveren.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. CNW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het functioneren en handelen of nalaten van de door haar voorgestelde kandidaten en/of werkgevers, daaronder begrepen indirecte schade, bedrijfsschade of gevolgschade.
 2. CNW is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door CNW van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor schade  veroorzaakt door de tekortkoming wordt beperkt tot maximaal het bedrag van de laatste factuur die CNW voor haar werkzaamheden aan opdrachtgever heeft gezonden.
 3. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin, dienen binnen 1 (een) jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten verwerkt.

Artikel 14 Annulering

 1. Annulering van de overeenkomst dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
 2. Bij annulering tot 4 (vier) weken voor aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden door CNW worden de werkelijke kosten in rekening gebracht.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op alle handelingen, overeenkomsten en overige rechtsverhoudingen tussen CNW en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 Geschillenregeling

 1. Geschillen die tussen partijen ontstaan zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd in de overeenkomst op te nemen dat geschillen aan een arbitragecommissie zullen worden voorgelegd.

  Vacature portal CNW